POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Pliki „cookies” – to są dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  

COOKIE FILES POLICY

 

Cookie files are IT data, in particularly text files, which are stored on the users' terminal equipment, and are intended for using websites. These files allow identifying the user equipment, and correspondently show the website adjusted to the user individual preferences.

 

Cookie files are used to adjust the website content to the user preferences, and to improve website experience.  Cookie files are also used to create anonymous aggregated statistics, which help to understand how a user uses websites. This allows to improve the website structure and content, excluding the user identification.

 

Standard software used for browsing websites allows storing cookie files on the terminal equipment by default.  These settings can be changed to block automatic use of cookie files in website browser settings, or to inform about cookie files every time they are to be stored on the user's equipment.  Detailed information about how cookies are used and managed are available in the settings of software (website browser). 

 

Please be informed that limiting the use of cookie files can cause changes in the functions available on the website.

 

ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ COOKIE

 

Файлы cookie - это информационные данные, в частности текстовые файлы, которые хранятся на терминальном оборудовании пользователей и используются при посещении веб-страниц. Эти файлы позволяют распознать оборудование пользователя и соответственно показать веб-страницу с учетом его/ ее индивидуальных предпочтений.

 

Файлы cookie используются с целью подобрать содержание веб-страниц согласно предпочтениям пользователя, а также для увеличения эффективности использования веб-страниц. Файлы cookie также используются с целью создания анонимных сводных статистик, которые помогают понять, как пользователь использует веб-страницы с целью последующего улучшения их структуры и содержания. Файлы cookie не используются для персональной идентификация пользователя.

 

Как правило, программное обеспечение для просмотра веб-страниц по умолчанию разрешает размещать файлы cookie на терминальном оборудовании.

 

Данные настройки можно изменить. Можно заблокировать автоматическое использование файлов cookie в настройках веб-браузера либо выбрать настройку, при которой программное обеспечение будет информировать о каждой попытке выслать файлы cookie на оборудование пользователя.

 

Подробная информация о возможностях и способах использования файлов cookie представлена в настройках программного обеспечения (веб-браузеров).

 

Ограничение использования файлов cookie может повлиять на работу некоторых функций веб-браузера.